30 rzeczy, które umilą Ci jesienne dni…

Tekst/Zdjęcia: Anna Zofia Powier­ża
Cine­ma­gra­ph: Anna Zofia Powier­ża & Rena­ta Cięż­kow­ska

Chy­ba, każ­dy z nas zasta­na­wiał się cho­dź raz w życiu skąd bio­rą się te jesien­nie waha­nia nastro­jów. Nie racjo­nal­ne smut­ki, któ­re cięż­ko wyja­śnić. Śpi­sz 10 godzin a budzi­sz się zmę­czo­ny i nie wyspa­ny, cięż­ko jest wal­czyć z roz­ko­ja­rze­niem, to co zwy­kle dzie­ję się po pro­stu, teraz czu­je­sz jak w slow-emotions.

Naj­czę­ściej nazy­wa­my ten stan jesien­ną depre­sją. Ogrom­ny wpły­wa na to co dzie­je się z naszym orga­ni­zmem ma tzw. prze­si­le­nie jesien­ne. Nie jest to żad­na cho­ro­ba, w medy­cy­nie nie wystę­pu­je takie zja­wi­sko jak prze­si­le­nie wio­sen­ne czy jesien­ne. Jest to jed­nak pewien stan nasze­go cia­ła i umy­słu, na któ­ry ze wzmoż­ną siła dzia­ją zmie­nia­ją­ce się warun­ki pogo­do­we. Na pogor­sze­nie nasze­go samo­po­czu­cia wpływ ma: spa­dek tem­pe­ra­tu­ry, duże waha­nia pogo­dy. Jed­nak naj­gor­szym szkod­ni­kiem jest szyb­ko zapa­da­ją­cy zmrok, roz­piesz­cze­ni let­nim słoń­cem, łatwiej popa­da­my w nostal­gię i smu­tek gdy wycho­dząc z domu rano, bra­ku­je nam słoń­ca, a wie­czo­ry przy­cho­dzą za szyb­ko i nie­spo­dzie­wa­nie. Naukow­cy nazwa­li to  SAD (Seaso­nal Affec­ti­ve Disor­der), czy­li sezo­no­wą cho­ro­bą afek­tyw­ną. Nara­że­ni są na nią szcze­gól­nie oso­by mię­dzy 20 a 30 rokiem życie no i nie­ste­ty, to my kobie­ty jeste­śmy znacz­nie bar­dziej wraż­li­we na brak świa­tła. Naj­trud­niej pora­dzić sobie z bar­dzo uciąż­li­wym obja­wem prze­si­le­nia, tzn. z tym, że to co do tej pory było dla nas źró­dłem stra­ty­fi­ka­cji dzi­siaj nie daje nam tak dużo rado­ści, cza­sem nawet kawa prze­sta­je sma­ko­wać tak dobrze. Szu­ka­my nowy­ch sma­ków, prze­żyć, jeśli tak jest to dobrze to zna­czy, że się nie pod­da­je­my. Gorzej jeśli pod­da­je­my się tej sytu­acji i nie mamy ocho­ty nic zmie­nić, nic popra­wić, po pro­stu trwa­my w zawie­sze­niu…

Ja się pod­da­je, są takie dni kie­dy po pro­stu naj­chęt­niej zosta­ła bym w łóż­ku z mp3 i nie odbie­ra­ła­bym tele­fo­nu ani mail… A o spo­tka­nia­ch nawet nie chce myśleć. Kie­dy jed­nak zoba­czy­łam, że  zbie­ra­ją się nade mną czar­ny­ch chmur i mnó­stwo  nie­za­ła­twio­ny­ch spraw, posta­no­wi­łam po pro­stu wkrę­cić się w umi­le­nie sobie i Wam jesien­ne­go cza­su! Przy­go­to­wa­łam listę 3o rze­czy, któ­re spra­wią, że te dni będą po pro­stu pięk­niej­sze! A naj­wię­cej rado­ści spra­wi­ło mi przy­go­to­wy­wa­nie dla was “cine­ma­gra­phów”. Mam nadzie­ję, że poczu­cie wspa­nia­łą moc i pięk­no Jesien­ni…

Jesienny Poranek

Cinemagraph-kwiat

20 minutowy bieg

20 minu­to­wy bieg

Gorący prysznic

Gorą­cy prysz­nic

Gorąca kawa

Gorą­ca kawa

Gazeta

Gaze­ta

Coś pysznego

Coś pysz­ne­go

Energetyczna muzyka

Ener­ge­tycz­na muzy­ka

Poczuj się artystką

Poczuj się artyst­ką

Zapach lata w domu, świeże kwiaty

Zapa­ch lata w domu, świe­że kwia­ty

Nowe perfumy?...

Nowe per­fu­my?… (fot. Pin­te­re­st)

Bądź na bieżąco...

Bądź na bie­żą­co… (fot. Pin­te­re­st)

 

Jesienne Popołudnie

cinemagraph-india2

Nowy duży szalik

Nowy duży sza­lik

Sweter! Koniecznie szary...

Swe­ter! Koniecz­nie sza­ry…

Bielizna... koronkowa!

Bie­li­zna… koron­ko­wa!

Nowa Płyta!

Nowa Pły­ta!

Zupa Krem

Zupa Krem

Spacer

Spa­cer

Duża torba!

Duża tor­ba!

Sportowe buty

Spor­to­we buty

Świeży sok

Świe­ży sok

Vers-24 zakochaj się!
Vers-24 zako­chaj się!
 

Jesienny wieczór

 

cinematograph-eliza

 

Książka

Książ­ka

Herbata z sokiem malinowym

Her­ba­ta z sokiem mali­no­wym

Koc!

Koc!

Poduszka

Podusz­ka

Świece

Świe­ce

Zacznij pisać dziennik

Zacznij pisać dzien­nik

Film! Polecam mój ukochany...

Film! Pole­cam mój uko­cha­ny…

Kapcie

Kap­cie (fot. Pin­te­re­st)

Przytul się

Przy­tul się.. (fot. Pin­te­re­st)

Wyśpij się...

Wyśpij się… (fot. Pin­te­re­st)

VERS-24 POLECA

Parks London candle 45 eur

Parks Lon­don can­dle 45 eur

 Zara Crew-neck 199 zł.


Zara Crew-neck 199 zł.

Celine 1.900,00 EUR

Celi­ne 1.900,00 EUR

ADI Kowalski 1 42,99 zł

ADI Kowal­ski 1 42,99 zł

Dzię­ku­je­my My’o’My za prze­pysz­ne tor­til­le, za cap­puc­ci­no, za ide­al­ne zupy kre­my i za syro­py do zimo­wy­ch her­bat! A szcze­gól­nie dzię­ku­je­my za cier­pli­wo­ść do naszy­ch sesji zdję­cio­wy­ch w naszej wspa­nia­łej My’o’My!!

syropy: pomarańczowy z goździkami, cytrynowy z imbirem, cynamonowy i lawendowy

syro­py: poma­rań­czo­wy z goź­dzi­ka­mi, cytry­no­wy z imbi­rem, cyna­mo­no­wy i lawen­do­wy

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
Anna Zofia Powierża
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy