10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Gosia Bereza
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Witaj­cie. Ostat­nio w naszych prze­glą­dach Insta­gra­mów sku­pia­li­śmy się bar­dziej na kon­tach zagra­nicz­nych, tyl­ko gdzie­nie­gdzie poja­wia­ły się te pro­wa­dzo­ne przez Pola­ków. Dziś sku­pi­my się więc jedy­nie na pol­skich Insta­gra­mach. Wybór nie był łatwy, bo este­tycz­nie prow­dzo­nych pol­skich kont zna­leź­li­śmy napraw­dę sporo.

Popołudnie z Vers-24 czas więc zacząć!

Jeśli zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jak wyglą­da życie jed­nej z naj­bar­dziej roz­chwy­ty­wa­nych pol­skich modelek- zaj­rzyj­cie na kon­to Moni­ki Jac Jaga­ciak (@jacmonika). Moni­ka to dziew­czy­na, któ­ra w świe­cie mody osią­gnę­ła już na tyle dużo, że zasta­na­wia­my się, czym jesz­cze nas zasko­czy. Na swo­im kon­cie publi­ku­je m.in. zdję­cia z wybie­gów oraz kam­pa­nii, w któ­rych bie­rze udział, a jej życie na Insta­gra­mie obser­wu­je ponad 149 tysię­cy użytkowników.

Wśród naszych ulu­bio­nych Insta­gra­mów nie mogło zabrak­nąć kon­ta mar­ki BOHOBOCO (@bohoboco). Michał Gil­bert Lach i Kamil Owcza­rek two­rzą pro­jek­ty, które- jak sami twierdzą- są mie­szan­ką sty­lów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla naj­więk­szych sto­lic mody: nowo­jor­ski luz pomie­sza­ny z pary­ską ele­gan­cją, lon­dyń­ską awan­gar­dą i medio­lań­skim dolce vita. Na insta­gra­mie mar­ki znaj­dzie­cie głów­nie zdję­cia z poka­zów i kam­pa­nii, z któ­rych ostat­nia jest dla nas abso­lut­nym hitem. Obok zna­nej model­ki Mag­da­le­ny Jasek, pozu­je osiem­dzie­się­cio­let­nia aktorka- Hele­na Noro­wicz. Takich kam­pa­nii w Pol­sce dotąd bra­ko­wa­ło. Bra­wo, BOHOBOCO!

Kolej­na insta­gra­mo­wa duma redak­cji Vers-24 czy­li Julia Szuł­drzyń­ska (@shoujulia), któ­ra oprócz pra­cy przy two­rze­niu nasze­go por­ta­lu jest tak­że model­ką w agen­cji D’VISION. Na swo­im Insta­gra­mie publi­ku­je zdję­cia z cha­rak­te­ry­stycz­nym fil­trem, co two­rzy nie­sa­mo­wi­cie cie­ka­wy kli­mat. Moda, życie z Vers-24 i sztuka- takie dzie­dzi­ny domi­nu­ją na kon­cie Julii. Jeśli jesz­cze jej nie obserwujecie- zrób­cie to koniecz­nie, a nie pożałujecie.

Pol­ska na brak świet­nych mode­lek nie ma pra­wa narze­kać. Kolej­nym zna­ko­mi­tym przy­kła­dem jest Emi­lia Nawa­rec­ka (@emilianawarecka). Wraz z mode­lem Ana­to­lem Modze­lew­skim zosta­ła twa­rzą pol­skiej mar­ki Mis­bhv, a oprócz D’VISION Poland, zaj­mu­je się nią tak­ze mię­dzy­na­ro­do­wa agen­cja mode­li i mode­lek NEXT. Na Insta­gra­mie Emi­lii znaj­dzie­cie spo­ro zdjęć z podró­ży, ale też z sesji dla Mis­bhv oraz z poka­zów mody… od kulis. Obserwujcie.

Teraz prze­no­si­my się na dru­gą stro­nę obiek­ty­wu aparatu- zaglą­da­my na kon­to @smiggi, czy­li foto­gra­fa Bart­ka Szmi­gul­skie­go. Bar­tek robi się coraz bar­dziej zna­ny i roz­chwy­ty­wa­ny, co nie­zmier­nie nas cie­szy, bo ma ogrom­ny talent i wła­sny styl- niko­go nie kopiu­je. Na jego Insta­gra­mie znaj­dzie­cie głów­nie zdję­cia z autor­skich sesji prze­pla­ta­ne z tymi zro­bio­ny­mi iPho­nem w przy­pad­ko­wych miej­scach. Zaj­rzyj­cie koniecznie.

Wiel­bi­ciel­ka pro­sto­ty i zało­ży­ciel­ka mar­ki Stay Sim­ple Col­lec­tion. Przed­sta­wia­my Wam Joan­nę, dla Instagramowiczów- @bloo90fashion. Na jej kon­cie znaj­dzie­cie kadry z codzien­ne­go życia stu­pro­cen­to­wej mini­ma­list­ki. Zdję­cia w więk­szo­ści utrzy­ma­ne w tona­cji bie­li to głów­ny znak roz­po­znaw­czy Insta­gra­ma Joan­ny. Duża daw­ka mody, inspi­ra­cje wystro­ju wnętrz oraz zdję­cia rze­czy, jakie ofe­ru­je mar­ka @staysimplecollectioncom będą­ca efek­tem współ­pra­cy z ilu­stra­to­ra­mi mody- to tyl­ko uła­mek tego, co kry­je w sobie Insta­gram Joanny.

Pozo­sta­jąc jesz­cze w krę­gach wszech­obec­ne­go mini­ma­li­zmu, przed­sta­wia­my Wam kon­to @agatabielen. Aga­ta two­rzy skraj­nie mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię, głów­ne zna­ki roz­po­znaw­cze jej twór­czo­ści to geo­me­trycz­ne i pro­ste kształ­ty. Na insta­gra­mo­wym kon­cie może­cie zna­leźć m.in. zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce te małe dzie­ła sztu­ki. W opi­sie znaj­dzie­cie rów­nież adres skle­pu internetowego- zaj­rzyj­cie, jeśli tak jak my kocha­cie skraj­ny mini­ma­lizm w biżuterii.

Bar­dzo lubi­my Insta­gram Mag­da­le­ny Zie­la­sko (@magdalenazielasko). Tak, to sio­stra blo­ger­ki Ali­ce Zie­la­sko, zna­nej sze­rzej jako alicepoint.com. Mag­da na swo­im kon­cie publi­ku­je zdję­cia z codzien­ne­go życia. Ostat­nio była to obszer­na rela­cja z NYFW prze­pla­ta­na wido­ka­mi na Man­hat­tan i Soho. Jak na sio­strę blo­ger­ki modo­wej przy­sta­ło, Mag­da publi­ku­je bar­dzo dużo zdjęć zwią­za­nych z modą, więc jeże­li chce­cie być na bieżąco- followujcie.

Wyda­wać by się mogło, że Insta­gram bez sel­fies to kiep­ski Insta­gram. @dailyround zna­la­zła spo­sób, by udo­wod­nić, że wca­le nie musi tak być. Na swo­im kon­cie nie poka­za­ła swo­im obser­wa­to­rom sie­bie ani razu; poka­zu­je za to róż­ne przed­mio­ty z dzie­dzin ‘fashion’ oraz ‘beau­ty’ (co mogło­by wyda­wać się banal­ne), jed­nak jej Insta­gram jest tak ory­gi­nal­ny i kli­ma­tycz­ny, że Vers-24 nie mógł go nie poko­chać. Odszu­kaj­cie i sami odkryj­cie, o czym mówimy.

@robaleek, czy­li Domi­ni­ka Robak to już ostat­nia model­ka w naszym insta­gra­mo­wym zesta­wie­niu. Obser­wu­je­my ją od cza­su, gdy jesz­cze nie była tak zna­na jak obec­nie i podzi­wia­my za to, że jest nie­sa­mo­wi­cie pra­co­wi­ta. Mimo swo­je­go bar­dzo mło­de­go wie­ku, co i rusz anga­żu­je się w nowe pro­jek­ty, lecz oprócz mode­lin­gu jest zwy­czaj­ną nasto­lat­ką. Wszyst­ko to wie­my z jej Insta­gra­ma, więc jeśli Wy rów­nież chce­cie śle­dzić począt­ki wiel­kiej (być może, a jest na to spo­ra szan­sa) karie­ry i pooglą­dać ład­ne sel­fies, koniecz­nie obser­wuj­cie Dominikę.

2

FOLLOW: 

3

FOLLOW: 

4

FOLLOW: 

 1

FOLLOW: 

5

FOLLOW: 

6

FOLLOW: 

7

FOLLOW: 

8

FOLLOW:

9

FOLLOW: 

10

FOLLOW: 

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy